Informacje

Bez Mandatu za brak Dokumentu?

Data publikacji: 23 lipca 2018, 12:40
Bez Mandatu za brak Dokumentu?

Sprawa dotyczy interpelacji grupy posłów: Adama OłdakowskiegoJerzego Gosiewskiego i Jerzego Wilka. Parlamentarzyści zaproponowali, żeby zastanowić się nad zmianą brzmienia artykułu 95 Kodeksu Wykroczeń. Przepis ten mówi o obowiązku posiadania przy sobie i okazywania na żądanie uprawnionych organów kompletu dokumentów, w tym:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;
2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;
3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie;
3a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978);
4) zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
4a) dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej lub w strefie ruchu bez wymaganych dokumentów jest wykroczeniem. Za brak każdego z wymaganych dokumentów wymierza się grzywnę w wysokości 50 złotych (nie więcej niż 250 zł). Autorzy interpelacji zwrócili jednak uwagę, że skoro w Polsce działa system CEPiK, w którym w każdej chwili można sprawdzić czy kierujący faktycznie posiada uprawnienia albo do kogo należy pojazd, to karanie za brak któregoś "papierka" traci sens.

Jednocześnie posłowie zaproponowali, że gdyby doszło do zatrzymania na drodze kierującego, który by przy sobie któregoś z wymaganych dokumentów nie miał, to kierujący byłby zobowiązany do dostarczenia takiego dokumentu w ciągu doby, na najbliższy posterunek. Dopiero za niedopełnienie tego obowiązku groziłby mandat.

Parlamentarzyści powołali się na fakt, że takie rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach europejskich. Zdaniem autorów interpelacji, obywatele tych krajów cenią sobie takie rozwiązanie. Nie ma bowiem wrażenia bycia podejrzewanym o kierowanie pojazdem bez uprawnień, skoro blankietu "prawka" zapomniało się np. przez roztargnienie. Wystarczy jak najszybciej dowieźć dokument na policję, nie ponosząc żadnych konsekwencji.

Co na to resort?

W odpowiedzi na interpelację czytamy, że wymóg posiadania przy sobie dokumentów stanowi element troski o porządek ruchu drogowego. Tak samo karany jest kierujący, który nie ma przy sobie prawa jazdy, czy innego obowiązkowego dokumentu, który nie wozi go ze sobą umyślnie i tak samo mandat dostanie ten, który po prostu zapomniał. Ukarana - z tego samego artykułu (95 K.W.) - zostanie też osoba, która nie ma przy sobie ważnego dokumentu, bo ważność posiadanego już upłynęła.

Jednocześnie podpisany pod dokumentem podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Marcin Warchoł, dodał na koniec, że "w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie wewnętrzne prace analityczno-koncepcyjne nad tym zagadnieniem".