Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2016.12.01

Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2016.12.01

(obowiązuje od dnia 2016.12.01)

§ 1. Definicje

 1. Platforma „Testy Online” – produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Testy Online” znajdujący się pod adresem testyonline.grupaimage.eu.
 2. Operator Systemu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 811 01 99, fax +48 22 811 19 93, będąca właścicielem Platformy „Testy Online”.
 3. Użytkownik Platformy „Testy Online”- klient Operatora Systemu, który zaakceptował Regulamin, zalogował się i stworzył konto na stronie testyonline.grupaimage.eu oraz Kursant Serwisu „Kierowca doskonały”, który zaakceptował Regulamin.
 4. Serwis „Kierowca doskonały” - produkt w postaci rozwiązania informatycznego „Kierowca doskonały” znajdujący się pod adresem www.e-prawojazdy.eu, będący własnością Operatora Systemu.
 5. Kursant Serwisu „Kierowca doskonały” - klient Operatora Systemu zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie Serwisu „Kierowca doskonały”.
 6. Kod aktywacyjny – kod odblokowujący Kategorię w ramach Platformy „Testy Online”.
 7. Kategorie – zestawy pytań na Platformie „Testy Online”.
 8. Usługa SMS - usługa płatnych wiadomości SMS (premium SMS) umożliwiająca nabywanie kodów dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
 9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Platformy „Testy Online” jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych wymaganych podczas rejestracji, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2.
 2. Platforma „Testy Online” jest serwisem informacyjno-edukacyjnym, ułatwiającym zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego oraz weryfikację wiadomości Użytkownika na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zestawy pytań. Platforma „Testy Online” nie zastępuje konieczności odbycia kursu prawa jazdy oraz zdania egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 3. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych na Platformie „Testy Online” należą do Operatora Systemu.
 4. Treści zamieszczone na Platformie „Testy Online” są chronione na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 5. Treści zawarte na Platformie „Testy Online” nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez pisemnej zgody Operatora Systemu.
 6. Korzystanie z Platformy „Testy Online” jest możliwe po zalogowaniu się na stronie testyonline.grupaimage.eu za pomocą przeglądarki internetowej z możliwością korzystania z systemu ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript.
 7. Ciasteczka używane przez Platformę „Testy Online”, służą do identyfikacji użytkownika oraz do celów statystycznych.
 8. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby korzystania z Platformy „Testy Online” zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej, „Ustawa o ochronie danych osobowych”).
 2. Użytkownik Platformy „Testy Online” przez akceptację Regulaminu, na warunkach w nim określonych, powierza Operatorowi Systemu przetwarzanie danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji usług, w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Platformy „Testy Online”.
 3. Operator Systemu zobowiązuje się do przetwarzania danych, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 4. Użytkownicy Platformy „Testy Online” ponoszą odpowiedzialność za treść danych wprowadzonych przez siebie do Platformy „Testy Online”.
 5. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skutecznej rejestracji i uzyskania dostępu do Platformy „Testy Online”.
 6. Użytkownicy Platformy „Testy Online” mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich modyfikacji i żądania usunięcia z systemu zgodnie z zasadami określonymi w art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Żądanie usunięcia danych należy przesyłać na adres Operatora Systemu pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie konta lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 4. Konto Użytkownika

 1. Dostęp do Platformy „Testy Online” jest możliwy po utworzeniu i aktywowaniu konta Użytkownika Platformy „Testy Online”.
 2. Utworzenie konta Użytkownika Platformy „Testy Online” możliwe jest:
  1. po zalogowaniu się poprzez portal Facebook,
  2. po wypełnieniu formularza zawierającego:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
 3. Opcjonalnie i dobrowolnie Użytkownik Platformy „Testy Online” może umieścić w systemie:
  1. Numer PESEL,
  2. Numer Profilu Kandydata Na Kierowcę.
 4. Po utworzeniu konta należy je aktywować, klikając w link zawarty w wiadomości email wysłanej przez Operatora Systemu. Nie dotyczy to kont utworzonych za pomocą logowania przy wykorzystaniu konta na Facebooku.
  1. Połączenie z portalem Facebook odbywa się za pomocą funkcji logowania portalu społecznościowego Facebook. System pobiera za jej pomocą:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail,
   4. Zdjęcie profilowe.
 5. Konto Użytkownika umożliwia:
  1. zapoznanie się z bezpłatnymi Kategoriami,
  2. wykupienie Kodu Aktywacyjnego,
  3. wprowadzenie Kodu Aktywacyjnego w systemie,
  4. korzystanie z płatnych Kategorii po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego,
  5. zapoznanie się z postępami w nauce Kategorii - po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego,
  6. zapoznanie się z archiwalnymi wynikami egzaminów - po wprowadzeniu Kodu Aktywacyjnego.
 6. Zabroniona jest publiczna prezentacja treści Kategorii i materiałów dodatkowych poza celami prezentacji możliwości Platformy „Testy Online”.

§ 5. Kategorie

 1. Wszystkie informacje i pytania zawarte w systemie opierają się na obowiązujących aktach prawnych.
 2. Egzaminy w poszczególnych Kategoriach dostępne na Platformie „Testy Online” spełniają wymagania prawne zawarte w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 280 z późn. zmianami), Rozporządzeniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232) dotyczące w zakresie:
  1. zawartości programów szkolenia kandydatów na kierowcę,
  2. wymagań stawianych przebiegowi szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  3. wymagań dotyczących określania wyników egzaminu wewnętrznego.
 3. Operator Platformy „Testy Online” przykłada najwyższą wagę do poprawności Kategorii.
 4. Kategorie dostępne na Platformie „Testy Online” oznaczone są symbolami A, B, C, D, T, AM, A1, A2 oraz B1.
 5. Kategorie dostępne na Platformie „Testy Online” zawierają pytania stosowane podczas egzaminu na prawo jazdy, pytania podobne do stosowanych podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz pytania dodatkowe.

§ 6. Zakup Kodów Dostępów

 1. Dostęp do Platformy „Testy Online” jest bezpłatny.
 2. Kody dostępu do Platformy „Testy Online” można nabyć na dwa sposoby:
  1. za pośrednictwem strony www.grupaimage.eu,
  2. za pomocą Usługi SMS. Po wysłaniu płatnej wiadomości, klient otrzymuje kod dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Wiadomość SMS może być wysłana na następujące numery telefonu: 73068 (koszt 3,69 zł brutto), 91058 (koszt 12,30 zł brutto), 91958 (koszt 23,37 zł brutto) lub 92578 (koszt 30,75 zł brutto). Dokładna treść wiadomości jaka ma być wysłana znajduje się każdorazowo na stronie z opisem wybranego abonamentu, niemniej zawsze rozpoczyna się od prefiksu TESTY.
 3. Operator systemu zastrzega sobie prawo do innych sposobów dystrybucji Kodów aktywacyjnych.
 4. Dopuszczalnym jest odstąpienie od umowy i zwrot nieaktywowanych Kodów aktywacyjnych. Użytkownik może dokonać zwrotu Kodu aktywacyjnego, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jego otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie testyonline.grupaimage.eu/odstapienie-od-umowy.
 5. Operator Systemu dokonuje zwrotu należności za zwrócony nieaktywowany Kod aktywacyjny w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconego Kodu aktywacyjnego.

§ 7. Dostępność Systemu

 1. Operator Systemu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych, przy czym termin dostępu do Platformy „Testy Online” zostanie wydłużony o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu.
 2. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Platformy „Testy Online” Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 godzin wcześniej, w formie aktualności opublikowanej na stronie.

§ 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Operator Systemu jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
 2. Operator Systemu za pośrednictwem strony internetowej testyonline.grupaimage.eu udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na dostępie do Platformy „Testy Online”.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Systemu, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologię Cookies, zainstalowanie obsługi JavaScript oraz Internet Explorer 10+, Chrome 30+, Firefox 30+, Safari 7+, Opera 30+ lub Microsoft Edge 25+,
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4. Operator Systemu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania konfiguracji systemów i przeglądarek internetowych o niestandardowych ustawieniach.
 5. Operator Systemu zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator Systemu zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający na dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator Systemu ma prawo powiadomić o nich Użytkownika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 6. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1. kodowanie transmisji danych z wykorzystaniem protokołu HTTPS,
  2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 7. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zmianami).

§ 9. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Platformie „Testy Online” oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Platformy „Testy Online”, przysługuje Użytkownikom.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Platformy „Testy Online”.
  Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko składającego reklamację,
  2. adres e-mail Użytkownika w systemie,
  3. adres zamieszkania zgłaszającego,
  4. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  5. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 2 powyżej.
 5. Operator systemu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator Systemu.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi Platformy „Testy Online” przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.
 8. Dochodzenie przez Użytkownika Platformy „Testy Online” roszczeń reklamacyjnych odbywa się w sądzie powszechnym zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania cywilnego.
 9. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikowi Platformy „Testy Online” przysługuje prawo do skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Użytkownik Platformy „Testy Online” uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 10. Rozwiązanie umowy

 1. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, Operator Systemu będzie uprawniony do odstąpienia od udostępniania Platformy „Testy Online” ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Za istotne naruszenie postanowień Regulaminu, uważa się w szczególności:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. naruszenie przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Operatorowi Systemu,
  3. udostępnianie kodu dostępu, danych do logowania Użytkownika osobom trzecim.
 3. Operator Systemu może zaprzestać udostępniania Platformy „Testy Online” z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy „Testy Online” w każdym czasie i wystąpić o kasowanie Konta Użytkownika.

§ 11. Pliki „cookies”

 1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Operator Systemu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy „Testy Online”, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies”).
 2. Użytkownik Platformy „Testy Online”, może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika Platformy „Testy Online”, z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu Użytkownika Platformy „Testy Online”, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:
  1. optymalizacji korzystania ze strony internetowej https://testyonline.grupaimage.eu;
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

§ 12. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej testyonline.grupaimage.eu.
 2. Operator Systemu jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących Regulaminu Platformy „Testy Online” z zachowaniem zasad określonych poniżej.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator Systemu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej testyonline.grupaimage.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu musi się znaleźć na stronie internetowej testyonline.grupaimage.eu na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Użytkowników Platformy „Testy Online”, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Użytkownika, Operator Systemu informuje o zmianie Regulaminu przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.  
 6. Użytkownikom Platformy „Testy Online”, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Użytkownika, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik Platformy „Testy Online” może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 7. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika Platformy „Testy Online”, który dokonał rejestracji i posiada Konto Użytkownika, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Użytkownika. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Operatora Serwisu  z obowiązkiem usunięcia danych Użytkownika Platformy „Testy Online” z bazy danych.
 8. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Użytkowników Platformy „Testy Online”, których Kody aktywacyjne zostały aktywowane / którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu przed datą, od której obowiązuje zmieniony Regulaminu.
 9. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkowników Platformy „Testy Online”, którzy dokonali aktywacji Kodu aktywacyjnego / którzy po raz pierwszy zalogowali się do systemu, po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 10. Usunięcie Konta Użytkownika lub modyfikacja danych nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.z 2006r. Nr.90, poz.631 z późn. z zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Platformą „Testy Online” będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.