Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2017.10.31

Regulamin platformy Testy Online - obowiązujący od dnia 2017.10.31

REGULAMIN SERWISU

Testy Online

z dnia 31 października 2017 roku.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis „Testy Online” – produkt o przeznaczeniu edukacyjnym w postaci rozwiązania teleinformatycznego znajdujący się w sieci Internet pod adresem https://testyonline.grupaimage.eu, za pomocą którego świadczone są Usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Operator serwisu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu „Testy Online”.
 2. Klient - osoba fizyczna dokonująca zakupu Usługi bezpośrednio u Operatora serwisu.
 3. Serwis „Kierowca doskonały” - serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.e-prawojazdy.eu i na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu, będący własnością Operatora serwisu.
 4. OSK – przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która uzyskuje dostęp do usług Serwisu „Testy Online” na podstawie Umowy abonenckiej.
 5. Umowa abonencka – umowa której przedmiotem jest odpłatne umożliwienie OSK przez Operatora serwisu na rzecz pracowników własnych i/lub Kursanta rejestrację w Serwisie „Testy Online” w celu świadczenia Usług.
 6. Kursant - klient OSK będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu „Testy Online” na podstawie Umowy abonenckiej.
 7. UżytkownikKursant, Klient lub osoba na podstawie Umowy abonenckiej, która jest uprawniona do korzystania z UsługSerwisu „Testy Online”.
 8. Kod aktywacyjny – odpłatny indywidualny kod umożliwiający dostęp do Usług świadczonych w ramach Serwisu „Testy Online”.
 9. Test sprawdzający –narzędzie pozwalające na sprawdzenie wiedzy na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasad dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy i/lub przewozu materiałów niebezpiecznych
 10. Usługa –usługi świadczone drogą elektroniczną i na odległość bezpłatnie lub odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika lub Użytkownika w ramach Serwisu i w oparciu o niniejszy Regulamin, których specyfikacja znajduje się w niniejszym Regulaminie.
 11. Publikacje operatora serwisu– wszelkie treści prezentowane w Portalu internetowym przez Operatora serwisu, w szczególności Testy sprawdzające, teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy, inne materiały, szata graficzna oraz wybór i układ treści.
 12. Uczestnik - osoba odwiedzająca Serwis „Testy Online”, która korzysta z Usług przewidzianych w Regulaminie, ale nie korzysta z opcji rejestracji w Serwisie.
 13. Numer PKK - numer Profilu Kandydata na Kierowcę
 14. Usługa SMS – płatność realizowana poprzez telefon komórkowy za pomocą płatnych wiadomości SMS (SMS Premium Rate) umożliwiająca nabywanie Kodu aktywacyjnego. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.
 15. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu „Testy Online”. Określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz zasady i warunki świadczenia usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, znajdujący się pod adresem: https://testyonline.grupaimage.eu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis „Testy Online”  https://testyonline.grupaimage.eu jest własnością firmy Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993.
 2. Serwis „Testy Online” jest serwisem informacyjno-edukacyjnym, umożliwiającym ocenę posiadanego stopnia  wiedzy Użytkownika na temat zasad i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Serwis „Testy Online”  nie zastępuje egzaminu państwowego na prawo jazdy.
 3. RegulaminSerwis „Testy Online”  https://testyonline.grupaimage.eu określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i znajduje się pod tym samym adresem.
 4. Portal składa się z Publikacji operatora serwisu dostępnych bezpłatnie dla wszystkich Użytkowników przeglądających stronę internetowąhttps://testyonline.grupaimage.eu oraz Usług płatnych dostępnych po wykupieniu Kodu aktywacyjnego.
 5. RegulaminSerwis „Testy Online” jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 6. Użytkownicy uzyskują dostęp do Serwisu „Testy Online” po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wymaganych podczas rejestracji. Do Serwisu „Testy Online” można Zalogować się również za pomocą konta w serwisie Facebook, wówczas aplikacja Serwisu otrzyma uprawnienia do skorzystania z loginu, hasła i adresu e-mail Facebooka. Użytkownicy rejestrujący się za pomocną Facebook, obowiązani się do zaznaczenia w Formularzu pola o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Serwisu „Testy Online” .

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1.  Serwis świadczy Usługi bezpłatne i usługi płatne.
 2. Każda osoba przeglądająca stronę internetową Serwisu „Testy Online” https://testyonline.grupaimage.eu uzyskuje dostęp do bezpłatnej Usługi polegającej na dostępie do Publikacji operatora serwisu, na które składają się informacje zamieszczone w odpowiednich zakładkach, w szczególności w zakładkach:
  1. Informacje
  2. Prawo jazdy
  3. Bezpłatny egzamin
 3. Po zakupieniu Kodu aktywacyjnego, zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Serwisu „Testy Online”, Użytkownik uzyskuje dodatkowo dostęp do płatnej Usługi polegającej na dostępie do Publikacji operatora serwisu w postaci Testów sprawdzających, na które składają się informacje zamieszczone w odpowiednich zakładkach, w szczególności w zakładkach:
  1. Testy A, A1, A2 i AM
  2. Testy B
  3. Testy C i D
  4. Testy B1
  5. Testy T
  6. Egzamin wewnętrzny z wydrukiem
  7. Pytania ADR 2017-2019
  8. Pytania Kwalifikacja Wstępna
  9. Test ABCDT EN
  10. Karta rowerowa

§ 4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Dostęp do Usług Serwisu „Testy Online” jest możliwy po utworzeniu i aktywowaniu konta.
 2. Utworzenie konta UżytkownikaSerwisu „Testy Online” możliwe jest:
  1. po zalogowaniu się za pośrednictwem portalu Facebook, kiedy do Serwisu „Testy Online” automatycznie przekazywane są następujące dane:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail,
  2. po wypełnieniu formularza zawierającego:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
  3. po wypełnieniu przez OSK formularza zawierającego:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
  4. po zalogowaniu w usłudze Kierowca doskonały, kiedy do serwisu Testy-online automatycznie przekazywane są następujące dane:
   1. Imię,
   2. Nazwisko,
   3. Adres e-mail.
 3. Opcjonalnie i dobrowolnie UżytkownikSerwisu „Testy Online” może umieścić w systemie:
  1. Numer PESEL,
  2. Numer PKK.
 4. Po utworzeniu konta należy je aktywować, klikając w link zawarty w wiadomości email wysłanej przez Operatora serwisu. Nie dotyczy to kont utworzonych za pomocą logowania przy wykorzystaniu konta na Facebooku.
 5. Konto Użytkownika umożliwia:
  1. zapoznanie się z bezpłatnymi Usługami,
  2. wykupienie Kodu aktywacyjnego,
  3. wprowadzenie Kodu aktywacyjnego Serwisie „Testy Online”,
  4. korzystanie z płatnych Usług - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  5. zapoznanie się z wynikami Testów sprawdzających - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  6. zapoznanie się z archiwalnymi wynikami Testów sprawdzających - po wprowadzeniu Kodu aktywacyjnego,
  7. wykorzystanie Kodu aktywacyjnego przyznanego w ramach innych usług lub przypisanego przez OSK.

§5. KONTO OSK

 1. Aby OSK uzyskało dostęp do Serwisu „Testy Online” niezbędne jest zawarcie Umowy abonenckiej pomiędzy OSK, a Operatorem Serwisu.
 2. Po zawarciu Umowy abonenckiejOSK może zarejestrować się w Serwisie „Testy Online”.
 3. Podczas rejestracji w Serwisie „Testy Online” OSK wprowadza następujące dane:
  1. dane teleadresowe:
   1. Nazwa firmy,
   2. Numer NIP,
   3. Ulica i numer,
   4. Miejscowość,
   5. Kod pocztowy,
   6. Telefon,
   7. Adres email.
  2. dane pracownika OSK:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-email.
 4. Podczas tworzenia profilu OSK, każdemu OSKOperator serwisu nadaje indywidualny symbol.
 5. Podczas tworzenia profilu OSK tworzone są konta dla pracowników OSK.
 6. Po stworzeniu profilu OSK Operator serwisu przekazuje pracownikom OSK, którym konta zostały założone, za pomocą poczty elektronicznej e-mail z:
  1. adresem strony umożliwiający logowanie do Serwisu „Testy Online”,
  2. login oraz hasło dostępu do Serwisu „Testy Online”.
 7. Podczas pierwszego logowania pracownik OSK musi dokonać zmiany hasła, wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z aktywacją konta.
 8. Konto OSK nie może być usunięte z systemu może jednak zostać dezaktywowane przez OSK.
 9. Założone i aktywowane pierwsze konto pracownika OSK umożliwia:
  1. zamawianie w imieniu OSK Kodów aktywacyjnych,
  2. zapoznanie się z listą dostępnych w danym OSK Kodów aktywacyjnych,
  3. tworzenie kolejnych kont dla pracowników OSK,  
  4. edycje danych poszczególnych kont,
  5. wgląd w postępy nauki.
 10. Pierwsze konto OSK umożliwia zarządzanie kontami, które:
  1. zostały założone przez dane OSK,
  2. zostały na nich aktywowane Kody aktywacyjne dystrybułowane przez dane OSK,
  3. zostały na nich aktywowane Kodyaktywacyjne przez Użytkowników systemu Kierowca doskonały przypisanych w tym systemie do danego OSK

§ 6. ZAKUP KODÓW AKTYWACYJNYCH

 1. Kody aktywacyjne do Serwisu „Testy Online” można nabyć:
  1. za pośrednictwem strony www.grupaimage.eu,
  2. za pomocą Usługi SMS. Po wysłaniu płatnej wiadomości, klient otrzymuje kod dostępu. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Wiadomość SMS może być wysłana na następujące numery telefonu: 73068 (koszt 3,69 zł brutto), 91058 (koszt 12,30 zł brutto), 91958 (koszt 23,37 zł brutto) lub 92578 (koszt 30,75 zł brutto). Dokładna treść wiadomości jaka ma być wysłana znajduje się każdorazowo na stronie z opisem wybranego operatora, niemniej zawsze rozpoczyna się od prefiksu TESTY.
  3. Za pośrednictwem OSK.
 2. Operator systemu zastrzega sobie prawo do innych sposobów dystrybucji Kodów aktywacyjnych.
 3. Cena Kodu aktywacyjnego nie obejmuje w szczególności kosztów Użytkownika związanych z uzyskaniem dostępu do Serwisu „Testy Online” w tym, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, pocztowych, zakupu przez Użytkownika sprzętu lub oprogramowania niezbędnych do właściwego korzystania z Serwisu „Testy Online” , które to koszty Użytkownik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Za dzień uiszczenia opłaty za Kod aktywacyjny uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora Serwisu w pełnej wysokości.
 5. Dopuszczalnym jest odstąpienie od umowy i zwrot nieaktywowanych Kodów aktywacyjnych. Użytkownik może dokonać zwrotu Kodu aktywacyjnego, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od jego otrzymania, składając oświadczenie o odstąpieniu na piśmie (odstąpienie od umowy). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie https://testyonline.grupaimage.eu/odstapienie-od-umowy.
 6. Operator serwisu dokonuje zwrotu należności za zwrócony nieaktywowany Kod aktywacyjny w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, od daty otrzymania zwróconego Kodu aktywacyjnego.

§ 7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator serwisu jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).
 2. Umowa jest zawarta na okres czasu określony rodzajem Kodu aktywacyjnego.
 3. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Operator serwisu zastrzega, że korzystanie z Usług wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 8. Operator serwisu zapewnia działanie Serwisu „Testy Online”, który umożliwia korzystanie przez Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, a także umożliwia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 9. Operator serwisu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu „Testy Online” i konta Użytkownika ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu „Testy Online” i konta Użytkownika, wystąpienia okoliczności, które mogą narazić na szkodę interesy Operator serwisu lub Użytkownika na czas niezbędny do ich usunięcia.
 10. UżytkownikSerwisu „Testy Online” zobowiązuje się nie dokonywać prób uzyskania dostępu do konta innych UżytkownikówSerwisu „Testy Online” lub działać na ich szkodę.

§ 8. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Do współpracy z Serwisem „Testy Online”, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,
  3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa,
 2. Zaleca się korzystanie z poniższych przeglądarek internetowych, ich aktualnych wersji i nie starszych niż:
  1. MS Internet Explorer 10.0+,
  2. Opera 12+,
  3. Chrome 24+,
  4. Firefox.
 3. Do prawidłowego działania Serwisu „Testy Online” konieczne może być zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerze w postaci:
  1. Adobe Flash Player 11+,
  2. Włączenie obsługi JavaScript i plików Cookies.
 4. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu „Testy Online” w przypadkach od niego niezależnych. W takich sytuacjach, ważność Usług zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu „Testy Online”.
 5. Operator serwisu ma prawo czasowo wstrzymać działanie Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. O planowanym czasowym wstrzymaniu dostępności do Serwisu „Testy Online”, Użytkownicy zostaną poinformowani na co najmniej 48 (czterdzieści osiem) godzin wcześniej, za pomocą informacji zamieszczonej na stronie głównej Serwisu „Testy Online”.
 7. Operator serwisu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu „Testy Online” lub konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron.
 8. O zablokowaniu konta lub dostępu do Serwisu „Testy Online” Użytkownicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas rejestracji do Serwisu „Testy Online”.
 9. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez UżytkownikówSerwisu „Testy Online”, w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Operator serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkowników wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 11. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za czynności realizowane w ramach Serwisu „Testy Online”.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Aplikacja, strona internetowa Serwisu, w tym jej zawartość, treść, kształt podlega ochronie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej. Prawa do Aplikacji, strony internetowej Serwisu oraz wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w tym tekstów, grafik, szaty graficznej oraz wyboru i układu treści prezentowanych w Serwisie, przysługują Organizatorowi i są objęte ochroną na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776).
 2. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie Publikacji operatora serwisu przez Użytkowników jest dopuszczalne wyłącznie do celów wskazanych w niniejszym Regulaminie i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.
 3. Korzystanie z materiałów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym nie powoduje nabycia przez Użytkowników praw do tych utworów lub baz danych.
 4. Zabroniona jest publiczna prezentacja Publikacji operatora serwisu, ich kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie, publikowanie, wyświetlanie, utrwalanie, bądź wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących do celów komercyjnych, o ile nie zostanie to dopuszczone wyraźnym zapisem, bądź zgodą Organizatora wyrażoną pisemnie.
 5. Strona internetowa Serwisu Internetowego w całości lub we fragmentach, w tym zamieszczone na niej teksty, dokumenty, grafiki, nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Użytkownik wykorzystujący Publikacje operatora serwisu w celach innych niż wskazane w Regulaminie ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych.
 7. Organizatora udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Publikacji operatora serwisu oraz licencji na korzystanie z Usług Serwisu na zasadach wskazanych poniżej.
 8. Licencje na korzystanie z Publikacji operatora serwisu udzielane są jako licencje niewyłączne, na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy.  Uzyskanie takich licencji następuje z chwilą założenia Konta przez Użytkownika.
 9. Licencje upoważniają do korzystania z Publikacji operatora serwisu bez prawa do udzielania sublicencji na wyświetlanie na ekranie komputera.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Prawo do składania reklamacji związanych z udziałem w Serwisie „Testy Online” oraz reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu „Testy Online”, przysługuje Użytkownikom.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie pod adres: Grupa IMAGE sp. z o.o., 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11; lub e-mailem na adres e-mail redakcja@grupaimage.pl, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy Serwisu „Testy Online”.
  Reklamacja powinna obejmować:
  • dane kontaktowe składającego reklamację,
  • konto w systemie,
  • dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia reklamacji,
  • wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą e-mailową w terminie wskazanym w punkcie 3 powyżej, zawierające dane i informacje wskazane w pkt 2 powyżej.
 5. Operator serwisu po otrzymaniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 2 i 3 powyżej, ustosunkuje się do niej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na zasadach ogólnych.
 7. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator serwisu.
 8. Przed wszczęciem postępowania sądowego, Użytkownikowi przysługuje prawo do skorzystania z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 9. UżytkownikSerwisu „Testy Online” uprawniony jest w szczególności do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214;
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11. WYŁĄCZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Indywidualne ustawienia i konfiguracje komputera, monitora, wykorzystywanego łącza internetowego lub urządzeń sieciowych Użytkownika, powodujące błędne lub jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Serwisu „Testy Online”, nie mogą być podstawą reklamacji.
 2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu „Testy Online”, w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Operator serwisu nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z zagrożeń występujących w sieci Internet.
 4. Operator serwisu nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość działania i konfiguracji systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych Użytkownika

§ 12. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa wygasa automatycznie po upływie czasu ważności Kodu aktywacyjnego.
 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu ważności Kodu aktywacyjnego na zasadach określonych poniżej.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dezaktywację konta Użytkownika.
 4. Skutkiem dezaktywacji konta Użytkownika jest brak możliwości zalogowania się do Serwisu „Testy Online”.
 5. Usunięcie lub dezaktywacja konta Użytkownika nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.
 6. OSK i Użytkownik mogą dezaktywować konto w każdym czasie poprzez:
  1. wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego i przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Operatora Systemu;
  2. wybranie odpowiedniej opcji w Serwisie „Testy Online”.
 7. Operator Systemu dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanej dezaktywacji Konta użytkownika.
 8. Operator Systemu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
  1. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z przeznaczeniem,
  2. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. naruszenia przez Użytkownika praw autorskich Operatora Systemu,
  4. udostępniania Kodu aktywacyjnego, loginu lub hasła osobom trzecim.

§ 13. PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UżytkownikaSerwisu „Testy Online” i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu „Testy Online” . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym UżytkownikaSerwisu „Testy Online” pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisem „Testy Online”.
 3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Operator serwisu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. piliki „cookies”).
 4. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia końcowego.
 5. Serwis „Testy Online” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 6. UżytkownicySerwisu „Testy Online” mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 8. W ramach Serwisu „Testy Online” stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Serwisu „Testy Online” stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu „Testy Online” , np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu „Testy Online”;
  3. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu „Testy Online”;
  4. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony, itp.;
  5. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 10. Operator serwisu informuje, że ograniczanie stosowania plików cookies może wpłynąć na pewne funkcjonalności stron internetowych Serwisu „Testy Online”.
 11. Jeśli tworząc konto w Serwisie Testy Online” uwierzytelnianie odbywa się za pomocą Facebooka, Operator Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym reklamy), zasady ochrony prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies stosowane przez podmioty trzecie. Przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez podmioty trzecie, Użytkownicy winni zapoznać się ze stosowaną przez podmioty trzecie polityką prywatności i zasadami wykorzystywania przez te podmioty z plików cookies.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kursanta oraz danych osobowych pracowników OSK przetwarzanych w Serwisie „Testy Online” jest OSK.
 2. OSK powierza Operatorowi serwisu przetwarzanie danych osobowych Kursanta oraz danych osobowych pracowników OSK na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej w formie pisemnej. W stosunku do danych osobowych Kursanta oraz danych osobowych pracowników OSKOperator serwisu jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i ponosi odpowiedzialność za ich zabezpieczenie.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Operator serwisu – firma Grupa IMAGE Sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119156, NIP: 1180004559, działająca pod adresem 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, tel. +48 22 8110199, fax +48 22 8111993 będąca właścicielem Serwisu „Testy Online”.
 4. Operator serwisu każdorazowo określa dane osobowe i informacje, które są niezbędne do świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu „Testy Online”. W celu realizacji UsługOperator serwisu przetwarza dane osobowe jako Administrator danych, bądź, jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie, następujące dane:
  1. Imię i nazwisko Użytkownika,
  2. Adres e-mail,
  3. Adres IP,
  4. PKK  
 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na potrzeby świadczenia Usług UżytkownikomSerwisu „Testy Online” z zachowaniem obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych oraz wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030). 
 6. Przekazanie danych osobowych i informacji jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem skutecznej Rejestracji w Serwisie „Testy Online”., uzyskania dostępu do Serwisu „Testy Online” i możliwości świadczenia Usług. Brak przekazania wymaganych na formularzach danych lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia już przekazanych danych osobowych powoduje brak możliwości świadczenia Usług w Serwisie „Testy Online” przez Operatora serwisu.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom w sytuacji prowadzenia postępowania administracyjnego lub prowadzenia kontroli przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, bądź wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przez podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa do dokonywania kontroli przetwarzania danych osobowych.
 8. Użytkownik Serwisu „Testy Online” akceptując Regulamin jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym udostępnionym przez Operatora serwisu.
 9. Operator serwisu realizując obowiązek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, niniejszym informuje, że:
  1. administratorem przetwarzanych w Serwisie „Testy Online” ww. danych osobowych jest Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, zwana Operatorem serwisu,
  2. dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu umożliwienia im korzystania z Serwisu „Testy Online” i świadczenia im Usług oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. Każdemu Użytkownikowi Serwisu „Testy Online”, którego dane osobowe i informacje są przetwarzane w Serwisie „Testy Online” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację.
  4. podanie danych osobowych i informacji jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu „Testy Online”.
 10. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  1. kodowanie transmisji danych https,
  2. zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

§ 15. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu swoich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu Internetowego, zgodnie z następującą formułą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), moich danych osobowych i informacji wpisanych podczas Rejestracji w Serwisie „Testy Online” do celów związanych z realizacją Usług oferowanych w Serwisie „Testy Online”.

 2. Akceptując Regulamin Użytkownik, których konto utworzone jest w sposób opisany w §4.2.c i d wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora Systemu swoich danych osobowych w celu korzystania z Serwisu Internetowego, zgodnie z następującą formułą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OSK oraz przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), moich danych osobowych i informacji wpisanych podczas Rejestracji w Serwisie „Testy Online” do celów związanych z realizacją Usług oferowanych w Serwisie „Testy Online”.

 3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora serwisu swoich danych osobowych i podanych przez niego informacji na formularzach rejestracji w celach marketingowych Operatora serwisu, zgodnie z następującą formułą:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 moich danych osobowych i informacji wpisanych podczas Rejestracji w Serwisie „Testy Online” do celów marketingowych.

 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora serwisu swoich danych osobowych i podanych przez niego informacji na formularzach rejestracji w celach handlowych, zgodnie z następującą formułą:

  Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych przez Grupa Image Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030)), za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.”

§ 16. ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej https://testyonline.grupaimage.eu.
 2. Operator serwisu jest uprawniony do wprowadzania zmian i aktualizacji dotyczących RegulaminuSerwisu „Testy Online” z zachowaniem zasad określonych poniżej.
 3. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Operator serwisu informuje przez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu „Testy Online wiadomości o zmianie Regulaminu, treści zmienionego Regulaminu i wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu będzie znajdować się na stronie internetowej Serwisu „Testy Online na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. UżytkownikówSerwisu „Testy Online, którzy dokonali rejestracji i posiadają założone konto, Operator serwisu informuje o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu.  
 6. Użytkownik będzie proszony o zaakceptowanie zmian w Regulaminie w dniu ich wejścia w życie.
 7. Użytkownikom, którzy dokonali rejestracji i posiadają konto, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Użytkownik może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.
 8. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika, który dokonał rejestracji i posiada konto, równoznaczne jest z rezygnacją z Usług i dezaktywacją jego konta Użytkownika w Serwisie „Testy Online.
 9. Zmieniony Regulaminu obowiązuje Abonentów, którzy:
  • nie dokonali wypowiedzenia Regulaminu zgodnie z uprawnieniem wskazanym w punkcie 7 powyżej
  • zawarli Umowę po dacie wskazanej jako data, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 10. Rezygnacja ze świadczenia usług nie powoduje usunięcia danych, których obowiązek archiwizacji wynika z przepisów prawa.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 r.  poz. 880 t.j. z późn. zmianami).
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Serwisem „Testy Online” będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Operator serwisu może publikować w Serwisu „Testy Online” bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego podmiotu świadczącego usługi. Po przejściu na taką stronę należącą do innego podmiotu, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.